Ο Τσαούσιης ήταν άτομο διορισμένο απο τους αξιωματούχους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που διοικούσαν την Κύπρο, ως υπεύθυνο για την τήρηση του νόμου και της τάξης στην καθορισμένη περιοχή η οποία ήταν υπο την ευθύνη του.

Κατά την διάρκεια της σειράς διετέλεσε ως Τσαούσιης κυρίως ο Γιώρκατσος, και για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή του δεύτερου κύκλου, ένας μονάστερος.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.